Vilkår og betingelser

A. Generelt – partene og innholdet i pakkereiseavtalen

Partene i pakkereiseavtalen

Din pakkereiseavtale («pakkereiseavtale(n)» eller «reisebetingelse(ne)» e.l.) er inngått mellom deg som den reisende (heretter «reisende», «kunde», «du», «deg» e.l.), og Havila Kystruten Operations AS, 6092 Fosnavåg, Norge, org nr 918 458 999 som arrangør (heretter «Havila Kystruten», «arrangør», «formidler» e.l.). Den reisende og Havila Kystruten kan også i det følgende omtales som «parter» eller «partene» i felleskap

Pakkereiseavtalens innhold

Denne pakkereiseavtalen er basert på beskrivelsene, informasjonen og forbeholdene i brosjyren og/eller nettstedet for din reise (se også Del C, punkt 2 nedenfor) og består av kundens aksept av våre Alminnelige Reisebetingelser (del C), Havila Kystruten ordensregler for våre reiser til sjøs (del B), og eventuelle individuelt avtalte skriftlige vilkår mellom passasjer og Havila Kystruten.

Forholdet til pakkereiseloven og sjøloven – unntak fra pakkereiseloven

Reiser hos Havila Kystruten reguleres av våre Alminnelige Reisebetingelser. Vilkårene gjøres kun gjeldende for pakkereiser som faller inn under § 1 i lov om pakke­reiser av 15.6.2018 («pakkereiseloven»). Kunder som omfattes av pakkereiseloven § 2 og/eller reiser helt eller i det vesentlige i forbindelse med forretningsdrift, næringsvirksomhet, forskning eller profesjonelle konkurranser mv., faller likevel utenfor de Alminnelige Reisebetingelser og pakkereiseloven. Reiser som ikke defineres som en pakkereise følger sjølovens bestemmelser, se egne vilkår. For ordens skyld, gjøres det oppmerksom på at pakkereiseloven heller ikke omfatter passasjerer som kun har bestilt reise uten overnatting eller andre tjenester.

B. Ordensregler for passasjer i Havilas sjøtransport

✔ Kjæledyr 

Havila Kystruten tillater ikke reisende å medbringe dyr ombord, med unntak av følgende: 

 • Førerhund og servicehunder som er spesielt trent til å utføre oppgaver for blinde eller sterkt svaksynte personer, eller for personer med fysisk funksjonsnedsettelse. Disse hundene er velkommen i alle fellesarealer ombord med unntak av restauranter. Reiser gjesten med lugar er det kun dyrevennlige lugarer uten gulvteppe tillat med førerhund/servicehund.
 • Reisende med førerhund / service hund må medbringe dokumentasjon på at dyret er godkjent som førerhund eller servicehund.
 • Ved havn-til-havn reise på korte distanser under 24 timer vil det være mulig å medbringe små hunder eller katter. Reisende må  ha medbragt bur som dyret må holdes i under hele reisen. Ved slike tilfeller skal dyret oppbevares på bildekk under hele reisen. Det er ikke anledning til å bringe dyret inn i felles arealer eller lugar. Reisende er selv ansvarlig for tillsyn av dyret under reisen. Dette skal avtales med resepsjonen.

Havila Kystruten fraskriver seg ethvert ansvar i forbindelse med transport av dyr. Eventuelle forsikringer må dekkes i sin helhet av eier av dyret. Dersom førerhund/servicehund påfører skade ombord på skipet eller forulemper/ skader passasjerer eller skipets besetning, vil alle kostnader i denne forbindelsen bli belastet dyrets eier.  

✔ Diettkrav/allergier 

All vår mat vil være allergenmerket, så du selv kan se og avgjøre hva du kan, eller ikke kan, spise. Hvis du har allergier, ber vi deg om å ta [kontaktinfo] med oss før avreisen.

✔ Utflukter 

En reise med Havila kan by på spektakulære naturopplevelser, som møter med ville og tamme dyr, nordlys, snø og andre elementer. Dette er forhold utenfor vår kontroll, og vi gir ingen garanti for at du vil få slike naturopplevelser på din reise eller i utflukter. Se nærmere under de Alminnelige Reisebetingelser i del C for detaljer, herunder punkt 8.5.

✔ Oppførsel ombord

Det er viktig for sikkerheten og trivselen for alle passasjerer ombord på skipet at du oppfører deg ordentlig mens du er en gjest hos oss. Dette innebærer også passasjerer du er ansvarlig for, som f.eks. barn. Vi har følgende retningslinjer for oppførsel ombord, se Ordensreglement for oppførsel for passasjerer ombord skipet nedenfor.

Ordensreglement for oppførsel for passasjerer ombord skipet

1. Din fysiske eller mentale tilstand, oppførsel og holdning skal ikke være til fare for deg selv, medpassasjerer, mannskap eller skipet.

2. Du er ansvarlig for å orientere deg, ta hensyn til, og følge de sikkerhetstiltakene som gjelder om bord. Du må til enhver tid rette deg etter regler og beskjeder som gis av mannskapet, både i terminalen og ombord på skipet.

3. Kapteinen eller medlemmer av hans mannskap ombord kan håndheve regler som blir sett på som nødvendig for å opprettholde sikkerhet og trivsel for både passasjerer og mannskap.

4. Matlaging på lugarer er ikke tillatt. Det er ei heller tillatt å bruke husholdningsapparater som for eksempel strykejern.

5. Det er ikke lov å nyte medbrakt alkohol ombord. Hverken på egen lugar eller i fellesområdene. Brudd på dette medfører et tilleggsgebyr på NOK 2 500 per person som oppholder seg i lugaren når alkoholen konsumeres.

6. Vi kan på ethvert tidspunkt av reisen nekte deg ombordstigning hvis din oppførsel ikke er i henhold til våre regler. Vi kan også be deg forlate skipet hvis du ikke følger våre sikkerhetsregler og krav. Hvis du skulle bli bortvist av skipet vil du selv være ansvarlig for dine og/eller andre pådratte kostnader. Det vises her også til Alminnelige vilkår punkt 7.2, punkt 8.4 og sjøloven kapittel 15, herunder sjøloven § 408 om passasjerens ordensplikter hvor passasjeren plikter å rette seg etter forskrifter om orden og sikkerhet om bord.

7. Hvis du eller ditt kjøretøy forårsaker skade på Havila Kystrutens eiendom på noen måte, forbeholder vi oss retten til å innhente erstatning for skaden. Du, eller ditt forsikringsselskap, vil bli holdt ansvarlig.

8. Røyking, inkludert e-sigaretter, er ikke tillatt på noen av våre lugarer. Røyking ombord er kun tillatt på definerte områder. Disse områdene vil være skiltet. Å røyke utenfor oppmerkede områder medfører bot på NOK 2 500. Det er forbudt å kaste sigarettstumper på sjøen. Vis hensyn til miljøet og bruk askebeger.

9. Bruk av droner er ikke tillatt ombord.

10. Passasjer kan ikke ta med skytevåpen, eller andre våpen, om bord på våre reiser. Dette gjelder også annet farlig gods som kan være en sikkerhetsrisiko for mennesker og eiendom.

Særlige advarsler og regler

C. Alminnelige reisebetingelser – Terms & Conditions

Før en bestilling bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre deg kjent med våre skriftlige reisebetingelser og vilkår, jf. Del A over.

Disse skriftlige vilkårene erstatter alle eventuelle muntlige avtaler eller løfter. Dersom du likevel mener at deler av disse vilkårene er i strid med tidligere muntlige avtaler, ber vi deg ta kontakt for skriftlig avklaring. Havila Kystruten gjør imidlertid oppmerksom på at partene heller ikke kan inngå muntlig avtale om endring. Enhver slik endring av disse skriftlige betingelsene skal være skriftlig og signert av administrerende direktør i Havila Kystruten.

Dersom du ikke godkjenner disse vilkårene, kan du normalt ikke reise med Havila.

1. Avtalens inngåelse og betalingsvilkår

1.1  Bestillingsprosedyre

Avtalen mellom oss er inngått når vi har skriftlig bekreftet din bestilling overfor deg eller reisebyrået ditt. Havila Kystruten er da ansvarlig for å gjennomføre reisearrangementet i den grad det omfattes av pakkereiseavtalen og du som kunde blir ansvarlig for betaling etter gjeldende reisebetingelser. Til dette inngår også betaling av eventuelle tilleggstjenester som du og/eller din reisegruppe har bestilt og reservert (f.eks. flyreiser, reiseforsikring, utflukter eller andre ytelser), men Havila Kystruten er kun ansvarlig for å gjennomføre de deler av pakkereisen som omfattes av pakkereiseavtalen.

1.2  Gruppebestilling

Når du foretar en bestilling garanterer du samtidig for at du har fullmakt til å inngå en pakkereiseavtale på egne vegne og på vegne av hele din reisegruppe («Reisegruppen»), og at du er ansvarlig for at alle betalinger blir foretatt som avtalt på vegne av Reisegruppen. Du er også kjent med vår bruk av personopplysninger i tråd med vår personvernerklæring og er autorisert på vegne av Reisegruppen til å utlevere deres personopplysninger til oss. Dette inkluderer også (der det er relevant) spesielle opplysningskategorier, som for eksempel informasjon om helsetilstand, funksjonshemninger, religiøse og/eller diettkrav/allergier. Vi viser til punkt om personvern under B.

1.3  Depositum og restbeløp

Havila Kystruten kan kreve innbetaling av depositum ved bestilling eller før en avtalefestet forfalls­dato (se tabell nedenfor). Depositumet skal betales på den måte som er fastsatt i denne pakkereiseavtalen og i informasjonen du har mottatt tidligere, og innen den frist som er satt. Er det avtalefestede beløpet ikke kommet til Havila Kystruten 2 dager etter forfall, kan Havila Kystruten enten i) heve pakkereiseavtalen med mindre kunden likevel kan dokumentere at betaling er skjedd innen forfall; eller ii) kansellere bestillingen, beholde innbetalt depositum og kreve avbestillingsgebyr i henhold til avbestillingsregler gitt i punkt 5.2 (se tabell nedenfor for detaljer).

Når Havila Kystruten har mottatt ditt depositum, sender vi en bekreftelse på innbetalt beløp som du er ansvarlig for å lese og korrigere for eventuelle feil. Eventuelle endringer eller avbestillinger på et senere tidspunkt på bestilte arrangementer, kan medføre ekstra gebyrer. Hvis reisen er bestilt via en turoperatør/reisebyrå, må all kommunikasjon angående bestillingen av din ferie gå gjennom dem, og turoperatør/reisebyrå er også ansvarlig for at kommunikasjon blir sendt og mottatt som avtalt.

Flex

 • 20% av totalbeløpet må bli betalt som depositum ved bestilling.
 • Restbeløpet må bli betalt innen 42 dager før seilingsdato.

Saver

100% av totalbeløpet må bli betalt ved bestilling.

NB:

- Med mindre annet er skriftlig avtalt, vil depositumet ikke refunderes kunden ved avbestilling.

- Dersom arrangøren har betalingsforpliktelser ovenfor sine leverandører/underleverandører som forfaller tidligere, forbeholder Havila Kystruten seg rett til å kreve at depositum og restbeløp også forfaller tidligere og med andre/høyere beløp enn i tabellen over (for eksempel, men ikke begrenset til rutefly med tilhørende betalingsforpliktelser for arrangøren, hoteller med krav til ikke-refunderbar forskuddsbetaling, spesielle landarrangement som utflukter, kurs etc).

- Det vil gis tydelige opplysninger i dine individuelle reisebetingelser forbindelse med bestilling om tidspunktet når depositum og restbeløp forfaller.


2. Hva som omfattes av avtalen 

I tillegg til hva som følger av Del A, omfatter pakkereiseavtalen bestilling og bekreftelse, reisebevis eller lignende dokument, samt eventuelle tilleggsytelser som inkluderes i pakkereisen ifølge skriftlig avtale mellom partene. Ellers omfatter pakkereiseavtalen også Havila Kystrutens eventuelle individuelle betingel­ser, i den grad disse fraviker de alminnelige betingelsene i Del C. Videre er opplysninger Havila Kystruten har gitt på sine nettsider, i kataloger, brosjyrer e.l. en del av pakkereiseavtalen med mindre de må antas å være uten betydning for ditt kjøp av pakkereisen. Opplysningene regnes heller ikke som en del av pakkereiseavtalen dersom de er endret på en tydelig måte før avtaleinngåelsen, jf. også punkt 6.4 nedenfor. Havila Kystruten skal i sin informasjon gjøre oppmerksom på muligheten for at opplysningene kan bli endret før pakkereiseavtale inngås. Se også nærmere under punkt 6 og 8 nedenfor om dette.


3. Reisens pris

3.1  Prisen

Prisen på din reise er angitt i NOK (norske kroner) eller i din bekreftede valuta, inklusive eventuelle tilleggsbestillinger, og viser totalprisen inklusive alle avgifter, gebyrer og skatter. Havila Kystruten har fleksible priser, hvilket betyr at prisene gjennom sesongen kan endre seg avhengig av etterspørsel, sesong, type av lugar, kjøretøy etc. Vi forbeholder oss retten til å endre prisene før bestilling hvis en pris er åpenbart feil på grunn av skrivefeil, systemfeil eller tilsvarende forhold.

I tillegg forbeholder vi oss retten til å øke prisene etter avtaleinngåelse i følgende tilfeller:

 • endringer i prisen på persontransport som følge av prisen på drivstoff eller andre energikilder
 • endringer i skatte- eller avgiftsnivået for reisetjenestene som inngår i pakkereiseavtalen, eller
 • endringer i valutakurser av betydning for pakkereisen.

Dersom disse forholdene medfører lavere pris, vil du ha rett til tilsvarende prisreduksjon med fradrag for administrasjonskostnader.Prisendringen vil bli foretatt forholdsmessig i tråd med endringene som nevnt, og du vil få beskjed om eventuelle prisendringer senest 20 dager før pakkereisen begynner. Hvis prisendringen medfører at pakkeprisen øker med mer enn 8 % av totalprisen, kan du velge mellom å akseptere endringen eller avbestille reisen uten avbestillingsgebyr. Ønsker du å avbestille ved en prisøkning på mer enn 8 %, må du gjøre dette innen 7 dager etter å ha mottatt vår beskjed om prisendringen, jf. også punkt 8.1 nedenfor.

3.2. Depositum

Havila Kystruten har rett til å kreve depositum dersom den reisende velger å ikke betale hele reisens pris ved bestilling. For mer informasjon, se blant annet punkt 1 og særlig punkt 1.3 over, samt informasjon i dine individuelle reisebetingelser.


4. Særlige forhold knyttet til pakkereiseavtalen

4.1. Avbestillingsbeskyttelse og reiseforsikring

4.1.1 Avbestillingsbeskyttelse gjennom tredjepart (forsikringsselskap e.l.)

Ved bestilling av reise med Havila Kystruten, må du og din reisegruppe ha gyldig reiseforsikring som minimum dekker eventuell avbestilling av reisen/pakkereiseavtalen og medisinsk dekning i tilfelle sykdom, ulykke, personskade og hjemreisetransport samt tings-/godsskade. Videre plikter du å benytte reiseforsikringen før du krever refusjon fra Havila Kystruten.Avbestillingsbeskyttelsen må tegnes av kunden sammen med selve pakkereisen og sikre kunden rett til å kreve seg løst fra pakkereiseavtalen ved minimum: plutselig og alvorlig sykdom hos seg selv eller noen i hans nærmeste familie eller reisefølget, andre uventede og alvorlige hendelser, jf. også punkt 5.3 nedenfor. Du innestår for og er ansvarlig for at forsikringen dekker alle dine behov, inkludert eksisterende medisinske tilstander og utgifter, avbestillingsgebyrer samt hjemreise i tilfelle av ulykke eller sykdom. Dersom du har Europeisk Helsetrygdkort, må dette også medbringes uavhengig av om reiseforsikring er tegnet, jf. punkt 4.2 nedenfor. I den grad det senere avdekkes at du eller noen i din reisegruppe har valgt å reise uten tilstrekkelig forsikring eller annen tilsvarende dekning, har ikke Havila Kystruten noe ansvar for å dekke eventuelle utgifter og tap som kan oppstå og som ellers ville vært dekket av slik forsikring, herunder konsekvenstap forbundet med dette.Ta kontakt med valgfritt forsikringsselskap for å finne en forsikring som passer deg og dine behov.

4.1.2 Avbestillingsbeskyttelse gjennom Havila Kystruten (kun dersom dette tilbys) 

Arrangøren skal videre opplyse kunden om hans adgang til å tegne reiseforsikring hos formidler eller arrangør, evt. hos et forsikringsselskap, dvs. forsikring for tap/skade på reisegods etc. og for dekning av legeutgifter og evt. hjemsendelse ved ulykke/sykdom. Dersom pakkereiseavtalen om kjøp inngås kort tid før avreise, skal informasjonen etter foregående ledd gis i den utstrekning det er praktisk mulig. Er avbestillingsretten en integrert del av arrangørens standard betingelser, plikter han å gjøre kunden tydelig oppmerksom på dette.

 • Innreisebestemmelser

Alle passasjerer må være oppdaterte på gjeldende krav som gjelder pass, visum, immigrasjon og helse som kreves av landet du reiser til. Det er ditt ansvar å sjekke at alt dette er riktig til enhver tid med aktuell ambassade og/eller konsulat og lege. Den som foretar en bestilling for andre plikter å gi korrekte og utfyllende informasjoner om sine medreisende.Reisende med utenlandsk pass kan hente inn de nødvendige opplysningene fra Utlendingsdirektoratet (https://www.udi.no/skal-soke/besok-og-visum) eller rådføre seg med aktuell ambassade eller konsulat.Hvis du på din vei reiser gjennom andre land, er du ansvarlig for å sjekke det aktuelle landets bestemmelser og regler gjeldende innreisebestemmelser.For reiser i EØS kan du som EØS-borger søke om å få utstedt europeisk helsetrygdkort før avreisen. Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til dekning av nødvendig helsehjelp i et annet EØS-land på samme vilkår som oppholdslandets egne statsborgere. Les mer på https://helsenorge.no/turist-i-utlandet/europeisk-helsetrygdkortHavila Kystruten har ikke ansvar hvis du ikke kan reise eller får andre kostnader, hvis du ikke har oppfylt gjeldende krav for innreisebestemmelser. Havila Kystruten står heller ikke for eventuelle straffesanksjoner/bøter hvis så blir tilfellet og at du ikke overholder slike krav og anbefalinger.

 • Helseopplysninger

Hvis du som passasjerer, eller den du bestiller for, har nedsatt funksjonsevne, nedsatt mobilitet, eller av andre helsemessige årsaker har utfordringer som kan gjøre reisen litt vanskeligere, må du opplyse om dette ved bestilling. Det er viktig for Havila Kystruten å vite om du eller noen i ditt reisefølge trenger hjelp, slik at du får en best mulig reise og opplevelse. Hvis du trenger personlig assistanse, medisin, medisinsk utstyr, rullestol i standardstørrelse e.l. må du selv besørge dette. Kaptein og personal om bord kan nekte utstyr som ikke har blitt oppgitt ved bestilling eller som anses utrygt for reisen. Blir en passasjer nektet om å gå om bord på grunn av sikkerhetsmessige årsaker og/eller at passasjeren ikke tilfredsstiller kravene for å reise, er ikke Havila Kystruten ansvarlig for tap og ytterligere pådratte kostnader for passasjeren. Gravide kvinner anbefales å rådføre seg med lege før avreise, samt ha en tilpasset reiseforsikring, og vi kan kreve legeerklæring som dokumentasjon for din evne til å gjennomføre reisearrangementet. Havila Kystruten kan av sikkerhetsmessige årsaker ikke tillate kvinner i svangerskapsuke 24 og senere å reise med oss. Hvis vi anser det nødvendig, har vi også rett til å kreve at passasjeren innleverer et spørreskjema om helse før ombordstigning.4.4 Informasjon vedrørende transportVi besørger kun transport ved våre skip, og i noen tilfeller transport fra flyplass til skip. Vi har intet ansvar for flytransport i forbindelse med reisen, eller for konsekvenser ved forsinkelser i flytransport.

 • Reisegarantifondet 

Havila Kystruten har stillet lovpliktig garanti til Reisegarantifondet for å sikre deg som passasjer. For mer informasjon se nærmere her: https://reisegarantifondet.no. 

 4.6 Andre forhold

Havila Kystruten har sikkerhet som høyeste prioritet og følger gjeldende sikkerhetskrav som er fastsatt av nasjonal lovgivning. Du må under reisen følge de regler som gis av Havila Kystruten og gjennom turoperatører. Passasjeren må følge og respektere våre ordensregler så medpassasjerer og andre ikke forstyrres. Hvis dette ikke etterleves kan Havila Kystruten kansellere pakkereiseavtalen uten at den reisende har krav på refusjon eller erstatning. Kaptein eller annen personal om bord har rett til å ta beslutning om å nekte passasjerer om å gå om bord eller gå av skipet hvis de mener at passasjer ikke er egnet til å reise, er overstadig beruset, med sannsynlighet vil utgjøre en sikkerhetsrisiko, bli nektet til å gå i land i en havn e.l. Kaptein og personal kan også sette passasjer av i en havn, bytte lugar for passasjer, beslutte medisinsk hjelp og/eller overføring til medisinsk klinikk for passasjerens regning og/eller beslutte hjemsendelse av passasjeren. Vi er berettiget til, av sikkerhetsmessige årsaker, å undersøke passasjerer og deres bagasje, både på terminalen før ombordstigning og ombord på skipet. For øvrig vises det ordensreglene i Del B og øvrige ordensregler i reisebetingelsene.


5. Kundens rett til å avbestille eller å overdra reisen

5.1. Avbestilling ved ekstraordinære omstendigheter

Du har rett til å avbestille reisen, og få refundert de innbetalte beløp for reisen, uten avbestillingsgebyr, dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dager før reisen skal ta til, konstateres uunngåelige eller ekstraordinære omstendigheter som krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer, epidemier, pandemier eller andre begivenheter som må likestilles med de nevnte og som vil påvirke gjennomføringen av reisen eller transporten av kunden til reisemålet.

Retten til avbestilling gjelder også dersom begivenhetene inntrer på eller langs reiseruten, og de innebærer en reell risiko for deg. Havila Kystruten vil derimot ikke dekke ytterliggere kompensasjon eller erstatning utover reisens pris. Retten til å avbestille ved ekstraordinære omstendigheter gjelder kun når det norske utenriksdepartementet fraråder reisende å reise til reisemålet eller i umiddelbar nærhet.Retten til avbestilling etter dette punkt gjelder ikke dersom kunden kjente eller burde kjenne til, omstendighetene da han inngikk pakkereiseavtalen om kjøpet av reisen.

5.2. Avbestilling mot vederlag

Du kan til enhver tid før reisen begynner avbestille din reise, for deg eller noen i din reisegruppe, mot gebyr. Avbestilling må skje skriftlig via e-post eller brev, og det må gjøres av samme person eller reisebyrå, som foretok den opprinnelige bestillingen. Avbestillingen trer i kraft samme dag som vi mottar din skriftlige avbestilling. Da vi som reisearrangør påløper kostnader fra den dagen du har gjort din bestilling og frem mot avreisedagen, gjelder følgende avbestillingsgebyrer:

Flex

 • Kan avbestilles når skriftlig avbestilling mottas av Havila Kystruten før avreisen starter inntil 43 dager før seilingsdato.
 • Depositum blir refundert hvis Havila Kystruten mottar avbestillingen senest 14 dager etter bestilling.

Saver

Kan ikke avbestilles. Det gis ingen refusjon for bestillinger i denne priskategorien.

I tillegg gjelder følgende avbestillingsregler:

 • Dersom arrangøren krever tilbake skattene og avgiftene på vegne av kunden, kan det i tillegg beregnes et rimelig gebyr for dette.
 • Der arrangørens rett til refusjon fra sine underleverandører er begrenset, kan arrangøren begrense ovenstående refusjonsregler tilsvarende. Kundens avbestillingsrett kan uansett ikke begrenses i større grad enn arrangørens rett ovenfor sine underleverandører.
 • Dersom kundens bestilling omfatter flere og den avtalte totalpris bygger på rabatter eller avslag knyttet opp til deltagerantallet, vil grunnlaget for slike rabatter eller avslag kunne falle bort dersom noen av reisefølget avbestiller. Ved slik partiell avbestilling, skal arrangøren refundere den forholdsmessige andelen av den avtalte/betalte prisen til de som avbestiller, og kreve inn eventuell merpris som følge av bortfall av rabatter knyttet til gruppens størrelse, fra de gjenværende deltagerne.
 • Dersom du har bestilt dobbellugar og dere avbestiller for den en av de reisende, så vil fortsatt pris for lugaren forbli den samme.

    

5.3. Ved plutselig og alvorlig sykdom eller ulykkeshendelse – avbestillingsbeskyttelse

5.3.1             Avbestilling ved bruk av avbestillingsbeskyttelse/forsikring

Har kunden tegnet avbestillingsbeskyttelse/forsikring som omtalt under punkt 4.1 ovenfor, har kunden rett til å kreve seg løst fra pakkereiseavtalen dersom han kan dokumentere at vilkårene for slik avbestilling er oppfylt. Han plikter å underrette arrangøren om avbestillingen så snart som mulig etter at han er kjent med de omstendigheter som gir ham rett til avbestillingen etter dette punkt.

5.3.2             Hva den reisendes avbestillingsbeskyttelse minst skal dekke

Avbestillingsbeskyttelsen skal minst gi rett til avbestilling dersom kunden selv eller vedkommendes ektefelle, registrert partner, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken blir rammet av plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død. Det samme gjelder hvis slike omstendigheter rammer en som han reiser sammen med, og det ville være urimelig å kreve at kunden da gjennomfører reisen uten at vedkommende er med. Likestilt med foranstående er plutselige og alvorlige hendelser som rammer kunden eller hans reisefølge, og som medfører at det ikke er rimelig å kreve at kunden gjennomfører reisen. Slike hendelser kan være brann- eller vannskade på den reisendes faste eiendom, e.l. Det presiseres at kunden kun har rett til å avbestille av foranstående grunner dersom den sikrede først har mottatt bekreftelse om at avbestillingsgrunnen er dekket av sitt forsikringsselskap.

Retten etter foregående punkter forutsetter at den reisende selv ikke kjente til eller burde kjenne til, de omstendigheter som fører til at reisen ikke kan benyttes, eller at han selv ikke har ansvaret for slike omstendigheter.

Kunden plikter å gi formidler eller arrangør beskjed om avbestilling så snart som mulig etter at han er kjent med de forhold som berettiger avbestillingen etter dette punkt, samt å fremskaffe tilstrekkelig dokumentasjon for sykdommen fra lege eller den hindrende omstendighet f.eks. ved attest fra politimyndighet eller forsikringsselskap.

Velger du eller noen i din reisegruppe å reise uten forsikring, har ikke Havila Kystruten noe ansvar for å dekke eventuelle utgifter og tap som kan oppstå, jf. punkt 4.1 over.

5.3.3             Dersom Havila tilbyr egen avbestillingsbeskyttelse (kun dersom dette tilbys)

Har kunden akseptert arrangørens egen avbestillingsbeskyttelse, skal arrangøren ved avbestilling i.h.t. ovenstående bestemmelser, refundere det innbetalte beløp (med fradrag av prisen for avbestillingsbeskyttelsen) uten ugrunnet opphold så snart nødvendig dokumentasjon er fremskaffet av kunden, eventuelt etter fradrag av et rimelig administrasjonsgebyr. Forutsetningen er at gebyret fremgår av arrangørens individuelle betingelser eller forsikringsdokumentet.

Hvis bestillingen omfatter flere reisende, og den samlede pris reflekterer rabatt eller avslag basert på det totale deltagerantallet, vil en avbestilling for en eller flere i følget kunne medføre at betingelsene for den avtalte pris ikke lenger er til stede. Dette skal ikke påføre de gjenværende deltagere en prisøkning, men dekkes av avbestillingsbeskyttelsen.

Arrangøren har rett til å overføre de reisende til en annen innkvartering som passer bedre til den gjenværende gruppens størrelse og som ellers tilsvarer det opprinnelig bestilte husvære. Retten til slik flytting er betinget av at flyttingen ikke reduserer innholdet i den valgte pakkereise eller gjør at de gitte opplysninger om pakkereisen eller avtalte tilleggsytelser ikke lenger kan oppfylles.

5.4. Overdragelse av pakkereisen

Du har rett til å overdra reisen til en annen som oppfyller våre reisebetingelser, herunder plikter i punkt 4 mv. Du må varsle om en overdragelse minst 7 dager før avreise, og den nye passasjeren må være opplyst om våre reisebetingelser. Forutsetningen er at arrangøren og/eller underleverandøren ikke er bundet av regler som forbyr slik overdragelse. Der underleverandør aksepterer navneendringer, gjelder underleverandørens vilkår i tillegg til pakkereiseavtalen. Du og personen som overtar reisen er sammen ansvarlige for betaling av alle beløp og begge godtar å være underlagt pakkereiseavtalen. Enkelte utflukter og/eller arrangementer kan ikke endres eller overføres og kan derfor medføre avbestillingsgebyr opp til 100 % av innbetalt beløp.  

Vi forbeholder oss retten til å kreve administrasjonsgebyr ved overdragelse av reisen. Administrasjonsgebyret tilsvarer våre kostnader med overdragelsen. Den opprinnelige kunde og den nye reisende hefter solidarisk for både slikt gebyr og eventuelle restbeløp for reisen.

Arrangørens opplysningsplikt etter pakkereiseloven og disse vilkår, ansees normalt oppfylt overfor den nye kunde i den utstrekning opplysningsplikten er oppfylt overfor den som overdrar reisen. Dersom det er behov for å gi ytterligere informasjon, og dette er praktisk mulig, vil arrangøren likevel ha plikt til å gi de nødvendige opplysninger til den som reisen er overdratt til. Arrangøren har ikke noe ansvar dersom den som får reisen overdratt til seg, ikke tilfredsstiller de krav innreiselandet setter.

5.5. Endring av bestillingen

Hvis du ønsker å gjøre endringer på din bestilling (f eks forespørsel om endring av reisedag, reisemål, hotell o.l.), vil det påløpe gebyrer i henhold til tabell og informasjonen nedenfor.

Flex

 • Endringer inntil til 43 dager før seilingsdato: ingen gebyr.
 • Endringer senere enn 42 dager før seilingsdato: Medfører gebyr på kr 500 per endring per person. Endringer må gjøres senest 2 dager før seilingsdato.

Saver

Endringer er ikke tillatt i denne priskategorien.

6. Arrangørens rett til å kansellere eller endre reisen uten erstatningsplikt

6.1. For få tilmeldte

6.1.1             Skipene

Skipene til Havila Kystruten vil gå uavhengig av antall passasjerer.

6.1.2             Utflukter og arrangementer mv

Arrangøren kan endre eller avlyse/kansellere den enkelte utflukter dersom det ikke blir solgt det antall plasser eller beleggsandel vedkommende i sine individuelle betingelser har satt som vilkår for å avvikle utflukten (dvs dersom det er for få påmeldte). Les mer om utflukter på havilakystruten.no. Arrangøren plikter å gi kunden beskjed om endring/kansellering etter dette punkt så snart som mulig. Ved kansellering etter dette punkt skal alle av kunden innbetalte beløp for den enkelte utflukten refunderes så snart som mulig, med fradrag for eventuelle gebyrer. Havila Kystruten tar ikke ansvar for eventuelle pris- eller trykkfeil i informasjon fra våre underleverandører.

6.2. Hindring utenfor arrangørens kontroll («force majeure») m.m. 6.2.1 Force majeure

Dersom det etter avtaleinngåelsen skulle inntre begivenheter utenfor Havila kontroll, som hindrer eller gjør gjennomføring av avtalen urimelig byrdefull («force majeure») har Havila rett til å kansellere eller endre reisen i hht. bestemmelsene i denne artikkel 6.2.

Som force majeure regnes i disse betingelsene enhver begivenhet utenfor Havila rimelige kontroll, så som, men ikke begrenset, til værforhold som medfører at passasjersikkerheten ikke kan ivaretas på en forsvarlig måte,  krig eller krigshandlinger, terror eller terrortrussel, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer, epidemier, pandemier, drivstoffmangel, , teknisk svikt som ikke skyldes manglende vedlikehold arbeidskonflikter, streik, lockout, direkte eller indirekte virkninger av internasjonale sanksjoner, samt begivenheter som nevnt under punkt 8.5 nedenfor.

6.2.2 Virkning av avlysning av reisen (kansellering) før reisens start. «Ombooking». a. Kansellering

Dersom en force majeure-begivenhet, som beskrevet under pkt. 6.2.1, hindrer gjennomføringen av en pakkereise, har Havila rett til å kansellere reisen. Havila skal ved slik kansellasjon varsle kunden uten unødig opphold.

Havila skal, etter en slik kansellasjon, umiddelbart og senest 14 dager etter kansellering, refundere innbetalte forskuddsbeløp til konto anvist av kunden.

b. Ombooking

Dersom det finnes tilgjengelige reisealternativ, vil kunden tilbys uten tilleggskostnader å delta i en slik alternativ pakkereise av tilsvarende eller høyere kvalitet.  Tilbys det et reisealternativ av lavere kvalitet enn avtalt, vil det bli gitt et passende prisavslag. Ved ombooking vil ikke forskuddsbeløpet bli refundert, annet enn det beløp som utgjør et eventuelt prisavslag, etter foregående punktum.

Kunden kan bare avvise de foreslåtte alternative reisetjenestene, dersom de ikke er sammenlignbare med det som følger av pakkereiseavtalen, eller dersom prisavslaget er utilstrekkelig.

Utover det som fremkommer i denne bestemmelsen er ikke Havila ansvarlig for kundens tap og kostander.

6.3 Virkning av kansellering etter reisens start

Dersom det, etter reisen er påbegynt, inntrer en begivenhet som medfører at  reisen ikke kan gjennomføres som avtalt, vil kunden ha krav på et forholdsmessig prisavslag. Prisavslaget skal utbetales til konto anvist av kunden uten unødig opphold.

Arrangøren plikter i den grad det er mulig, å eliminere eventuelle risikoer eller ulemper for kunden. Må reisen avbrytes, plikter arrangøren dessuten å besørge transport av kunden tilbake til den avtalte avstigningshavn uten ekstra kostander for kunden. Tidspunktet for hjemsendelse vil være avhengig av en vurdering av de faktiske forhold på stedet, herunder den reelle risiko og/eller ulempene et fortsatt opphold representerer. Norske og lokale myndigheters uttalelser skal vektlegges ved denne vurderingen. Dersom arrangøren unnlater hjemsendelse eller utsetter denne unødvendig og kunden må besørge hjemreisen selv, er arrangøren ansvarlig for eventuelle nødvendige og dokumenterte merutgifter kunden pådrar seg som en følge av dette. Dersom en force majeure-hendelse gjør det umulig med hjemtransport etter pakkereiseavtalen, skal arrangøren som hovedregel bære kostnadene for nødvendig og om mulig likeverdig innkvartering av den reisende i en periode på høyst tre netter. Utover det som fremkommer i denne bestemmelsen er ikke Havila ansvarlig for kundens tap og kostander.

6.4 Forbehold om endringer før avtaleinngåelse

Havila Kystruten forbeholder oss retten, før pakkereiseavtale er inngått med kunden, til å gjøre endringer av oppgitt informasjon og avtalevilkår, herunder priser, jf. også punkt 2. Det er den til enhver gjeldende informasjon på vår hjemmeside som er gjeldende for din bestilling. Du plikter derfor å gjøre deg kjent med oppdatert informasjon på vår hjemmeside før du gjennomfører bestillingen. Havila Kystruten forutsetter videre at du legger inn tilstrekkelig med tid mellom ankomst- og avgangstidspunkter på dine øvrige bo- og befordringsbestillinger (f eks fly, tog, hotell etc), slik at du tar høyde for eventuelle forsinkelser som må påregnes ved seilaser. Havila Kystruten er ikke ansvarlig for merutgifter du pådras som følge av slike forsinkelser. Havila Kystruten fraskriver seg ansvar for eventuelle trykk- og skrivefeil.


7. Partenes plikter

7.1. Arrangørens/formidlerens plikter

Havila Kystruten skal avvikle reisen i samsvar med det som er avtalt med deg. Gjør uforutsette omstendigheter det likevel nødvendig med endringer i reisen, skal Havila Kystruten i rimelig utstrekning sørge for at du blir utsatt for minst mulig ulempe.

Arrangøren skal snarest mulig yte passende bistand til reisende i vanskeligheter. Bistanden skal gå ut på å gi passende opplysninger om helsetjenester, lokale myndigheter og konsulær bistand, og der det er aktuelt bistå med å finne alternative reisetjenester. Arrangøren kan kreve et rimelig gebyr for bistanden dersom vanskelighetene er forårsaket forsettlig eller uaktsomt av den reisende.

Reisearrangøren/formidleren skal snarest mulig opplyse om forhold han forstår eller bør forstå, har betydning for den reisende.

Påpeker den reisende mangler ved reisen, plikter arrangøren å gjøre det som innen rimelighetens grenser er mulig for å rette på mangelen så snart som mulig.

7.2. Dine plikter

Du plikter å sette seg inn i disse alminnelige vilkår eller de betingelser Havila Kystruten har publisert på sine nettsider/hjemmeside, i sin katalog eller på annen måte.

a) Betaling: Du plikter å betale det avtalte vederlag innen den frist som er fastsatt i vilkårene. Vesentlig betalingsmislighold gir Havila Kystruten rett til å annullere bestillingen.

b) Informasjon: Du plikter å gi formidler eller Havila Kystruten relevant informasjon som du forstår eller bør forstå har vesentlig betydning for gjennomføringen av pakkereisen. Den som bestiller for medreisende, plikter å gi korrekte og relevante opplysninger også i forhold til disse. Arrangøren er ikke ansvarlig for problemer som oppstår som følge av at personalia eller spesielle behov for medreisende ikke er gitt på en korrekt måte. Den som bestiller en pakkereise på vegne av andre, plikter å forvisse seg om at den/de som skal delta i pakkereisen, kan følge det reglement arrangøren har satt, og at den aktuelle pakkereise er av slik art at den/de påmeldte kan delta i den uten belastninger for seg selv eller andre. Du plikter ellers å følge arrangørens oppfordringer om å lese arrangørens e-post, SMS-meldinger, oppslag, informasjon på TV-skjermer i lugar, ved behov besøke informasjonsskranken eller resepsjon.

c) Reklamasjoner: Du plikter å gi Havila Kystruten beskjed uten ugrunnet opphold dersom du oppdager en mangel som vil gi deg rettigheter etter punktene 8.1 eller 8.2 a) -e). Du må straks melde fra om dette om bord eller til annen aktuell leverandør, slik at de straks kan forsøke å utbedre forholdet. Oppdages mangelen etter at pakkereisen er startet, må du så vidt mulig reklamere på stedet.

d) Dokumenter etc.: Du plikter å kontrollere at billetter og reisedokumenter er i samsvar med bestillingen og at navn på reisende er i samsvar med hva som står i passet. Du plikter å ta med gyldig pass, eventuelle visa/helseattester, billetter, referansenummer og andre dokumenter som måtte være nødvendige for reisen. Du plikter selv å fremskaffe slike dokumenter som måtte være nødvendige for den enkelte reise, og du plikter selv å tegne de forsikringer som er nødvendige. Arrangøren har rett til å avvise en reisende dersom de nødvendige dokumenter ikke er medbragt.

e) Hensyn til medreisende etc.: Du plikter videre å rette deg etter arrangørens egne bestemmelser (herunder ordensreglementer og de anvisninger som gis under seilasen) samt hotellers og andre delleverandørers ordensreglement, samt de stedlige myndigheters regler. Du skal videre rette deg etter de anvisninger Havila Kystruten gir om fremmøtetid, fremmøtested etc under reisen, samt de pålegg fraktfører eller transportansvarlig måtte gi i forbindelse med uforutsette hendelser under reisen. Den enkelte deltaker på reisen må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende eller skaper sikkerhetsmessige eller praktiske problemer for arrangøren. Arrangøren har rett til å avvise en reisende ved reisens start dersom den reisendes oppførsel eller tilstand gjør det åpenbart at han ikke kan oppfylle kravene i dette punkt.

f) Hjemreise etc (dersom flyreise er inkludert i pakkereisen): Du plikter å overholde Havila Kystrutens eventuelle bestemmelser om bekreftelse av returbilletter på rutefly. Havila Kystruten viser her blant annet til dine plikter om tilstrekkelig tidsbuffer i punkt 6.4 over. Gjøres ikke dette, kan de reserverte seter ikke påregnes benyttet. Videre plikter du selv å holde deg orientert om eventuelle endringer i avreisetiden, ved å ta kontakt med reisearrangøren eller reisearrangørens representant dersom du har fjernet deg fra reiseselskapet eller på annen måte gjort deg/vært utilgjengelig de siste 24 timer før oppsatt avreise. Se ellers informasjon i punkt 7.2 b) som gjelder tilsvarende.

g) Konsekvenser av mislighold: Grovt brudd på disse bestemmelser etter at forholdet er påtalt, gir Havila Kystruten rett til å nekte deg videre deltagelse på reisen. Blir en passasjer nektet om å gå om bord på grunn av sikkerhetsmessige årsaker og/eller at passasjeren ikke tilfredsstiller kravene for å reise, er ikke Havila Kystruten ansvarlig for tap og ekstra kostnader for passasjeren. Kunden kan gjøres erstatningsansvarlig for tap eller ekstrautgifter som påføres arrangøren ved grovt brudd på ovenstående bestemmelser. Kunden er ansvarlig for ødeleggelser og tap etc. etter vanlige erstatningsrettslige regler. Vi viser også her til ordensreglementet under punkt B over.


8. Om mangler

8.1. Mangler før avreise

Du kan heve pakkereiseavtalen før pakkereisen tar til dersom det er klart at pakkereisen vil ha vesentlige mangler.

Det samme gjelder dersom avtalevilkårene endres og endringen er til vesentlig ulempe for kunden. Prisforhøyelse på mer enn 8 % skal alltid ansees som vesentlig ulempe. Kunden skal i tilfelle gi arrangøren beskjed om hevingen innen rimelig tid. Med mindre særlige grunner tilsier det, bør slik melding være gitt senest innen 7 dager etter melding om endringen ble mottatt, eller så snart som mulig dersom melding mottas kort tid før avreise. Kunden har da rett til full refusjon av samtlige innbetalte beløp etter reglene i pakkereiselovens § 29. Dersom vi ikke mottar svar innen 7 dagers på det avtalte kommunikasjonskanal (den reisende har også plikt til å sjekke spam-/søppelfilteret i sin epostinnboks jevnlig), ansees den reisende å ha godtatt prisøkningen som en ny og endret pakkereiseavtale.

Alternativt har han rett og plikt til å delta i en annen pakkereise av tilsvarende eller høyere kvalitet dersom arrangøren eller formidleren kan tilby dette. Den reisende kan bare avvise de foreslåtte alternative reisetjenestene dersom de ikke er sammenlignbare med det som følger av pakkereiseavtalen, eller dersom prisavslaget er utilstrekkelig. Dersom de foreslåtte alternative reisetjenestene fører til en pakkereise med lavere kvalitet enn avtalt, skal den reisende gis et passende prisavslag.

Dersom arrangøren har forsøkt innen rimelig tid, men likevel ikke kan tilby en slik erstatningsreise, kan kunden selv kjøpe en reise som tilsvarer den opprinnelige reisen innenfor rimelighetens grenser, på forsvarlig måte og innen rimelig tid, og deretter holde arrangøren ansvarlig for eventuelle merkostnader ved dette kjøpet etter de vanlige, erstatningsrettslige regler. Er et slikt dekningskjøp vesentlig dyrere enn prisen for den opprinnelige reisen, kan erstatning fra arrangøren normalt ikke påregnes fra den reisende.

8.2. Mangler etter avreise

Pakkereisen har en mangel ved manglende eller mangelfull levering av reisetjenestene som inngår i en pakkereise og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side.

Du plikter uten ugrunnet opphold å reklamere på mangler du oppdager. Normalt må det reklameres samtidig som mangelen inntrer.

Reklamasjonsberettigede mangler etter avreise gir kunden disse rettighetene:

a) Avhjelp: Du kan kreve at Havila Kystruten avhjelper mangelen dersom dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for deg. Avhjelpen må skje innen en rimelig frist fastsatt av kunden. Avhjelpes mangelen ikke innen fristen kan den reisende selv avhjelpe mangelen og kreve nødvendige utgifter refundert. Avslår du retting som vil avhjelpe mangelen, eller unnlater du å reklamere til arrangøren eller arrangørens representant der dette er mulig slik at retting kan skje, mister du retten til ytterligere krav.

b) Alternative reisetjenester: Du kan kreve at Havila Kystruten tilbyr en alternativ reisetjeneste dersom en vesentlig del av reisetjenestene ikke kan leveres etter pakkereiseavtalen. Arrangøren skal om mulig tilby en alternativ reisetjeneste av tilsvarende eller høyere kvalitet uten tilleggskostnader. Dersom de foreslåtte alternative reisetjenestene fører til en pakkereise med lavere kvalitet enn avtalt, skal den reisende gis et passe prisavslag. Den reisende kan bare avvise tilbudet dersom de ikke er sammenlignbare med det som følger av pakkereiseavtalen, eller dersom prisavslaget er utilstrekkelig. Dersom uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter gjør det umulig med hjemtransport etter pakkereiseavtalen, skal arrangøren bære kostnadene for nødvendig innkvartering av den reisende i en periode på høyst tre netter.

c) Prisavslag: Dersom mangelen ikke blir avhjulpet, har du krav på et passende prisavslag for perioden pakkereisen har hatt en mangel.

d) Heving: Har pakkereisen en mangel som i vesentlig grad påvirker gjennomføringen av pakkereisen og Havila Kystruten ikke har avhjulpet mangelen eller tilbudt alternative tjenester, kan du heve pakkereiseavtalen og kreve tilbake verdien av reisetjenestene som ikke er levert. Hever kunden pakkereiseavtalen etter denne bestemmelse, har han krav på vederlagsfri transport tilbake til avreisestedet eller annet sted reisen skulle blitt avsluttet på, dersom pakkereisen inneholder transportelement. Reglene i punkt 6.2., 3. ledd gjelder på samme måte.

e) Erstatning: Er reisetjenestene som inngår i pakkereisen mangelfulle og dette fører til at du lider økonomisk tap, kan du kreve passende erstatning av Havila Kystruten i henhold til pakkereiseloven §§ 32 og 33. Havila Kystrutens erstatningsplikt etter det foranstående faller bort dersom Havila Kystruten kan godtgjøre at mangelen skyldes uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter eller forhold som nevnt under punkt 8.5 nedenfor. Retten til erstatning gjelder heller ikke dersom mangelen skyldes en tredjeperson som ikke er knyttet til leveringen av reisetjenestene som inngår i pakkereiseavtalen, og/eller at mangelen ikke kunne forutsees eller unngås. Der transportrettslig lovgivning begrenser omfanget av eller vilkårene for erstatning fra en transportør, gjelder de samme begrensningene for arrangøren. Havila Kystruten begrenser sitt erstatningsansvar til det maksimale beløpet som for eksempel transportøren eller det aktuelle hotellet ville vært forpliktet til å utbetale i henhold til internasjonale konvensjoner, EU-/EØS-regelverk eller andre nasjonale eller internasjonale regler.

8.3. Erstatningsbegrensninger

Der Havila Kystrutens erstatningsansvar ikke allerede er begrenset etter annen transportrettslig lovgivning, begrenser Havila Kystruten erstatningen i pakkereiseavtalen til maksimalt tre ganger pakkereisens samlede pris (eksklusive forsikringspremier og endringsgebyrer). Begrensningen gjelder ikke ved personskade eller skade forårsaket forsettlig eller uaktsomt av Havila Kystrutens ledende ansatte.

8.4. Forholdet til annen transportrettslig lovgivning

Kundens rett til prisavslag eller erstatning begrenser ikke kundens rettigheter etter annen transportrettslig lovgivning, med mindre slik begrensning allerede følger av nasjonale eller internasjonale regler og konvensjoner. Prisavslag og erstatning etter pakkereiseloven og erstatning etter annen transportrettslig lovgivning skal gå til fradrag i hverandre, slik at kunden ikke gis for høy kompensasjon. Kunden har ikke rett til å få samme krav dekket to ganger, og må opplyse om kravet også er meldt og behandlet hos forsikringsselskapet før kravet fremmes mot arrangør eller leverandør. Dersom Havila Kystruten utbetaler erstatning, har vi rett til å trekke fra eventuelle beløp som du har mottatt eller har rett til å motta fra leverandøren av den mangelfulle reisetjenesten (f.eks. hotell- eller luftfartsleverandør) som det fremsatte kravet gjelder.

Kunden kan rette sitt krav på prisavslag eller erstatning til arrangøren av pakkereisen for krav som omfattes av pakkereisen. Eventuelle krav mot transportøren (f.eks. flyselskapet) etter annen transportrettslig lovgivning (herunder standardkompensasjon etter EU-forordningen om flypassasjerers rettigheter) må rettes mot transportøren.

Uansett om arrangøren er erstatningspliktig i.h.t. det ovenstående, plikter den reisende å begrense tapet så godt han kan. Erstatning kan ikke kreves for tap eller skade som skyldes den reisendes egen forsømmelse eller forhold.

Ytterligere begrensninger ved sjøreiser

Utover det som allerede er omtalt av begrensing, vil Havila Kystrutens ansvar i forbindelse med sjøreiser også begrenset relevante internasjonale konvensjoner, EU-forordninger og nasjonale regler så som sjøloven kap 15 og Athen-konvensjonen, jf. sjøloven § 418.

Ytterligere begrensninger ved tap av gods mv

Havila Kystruten er ikke ansvarlige for verdisaker (herunder kontanter, verdipapirer, smykker, klokker e.l). Havila Kystruten kan begrense ansvaret i henhold til Athen-konvensjonen og/eller EU-forordning 392/2009 i den grad slike verdisaker har blitt innlevert resepsjonen på skipet for sikker oppbevaring og skriftlig mottakskvittering.

Forholdet til EU-forordning 2004-261 (Forsinkelser, kanselleringer og overbookinger).

Bestemmelsene finnes på denne adressen: https://lovdata.no/static/SF/pdf/32004r0261.pdf.Ved forsinkelser, kanselleringer og/eller overbooking gjelder de regler som følger av EUs nevnte forordning. Eventuelle krav etter denne forordningen må rettes mot transportøren.

Der EU-forordningen gir passasjeren rett til å heve transportavtalen, gjelder dette ikke for den øvrige delen av pakkereisen med mindre mangelen er av slik art at betingelsene for å heve kjøpet av pakkereisen er til stede, jf.  pkt. 8. Mindre forsinkelser gir vanligvis ikke rett til heving av kjøpet av pakkereisen. Om passasjeren velger å avbryte/heve kjøpet av reisen etter bestemmelsene i EU-forordningen, men betingelsene for å heve kjøpet av pakkereisen etter pakkereiseloven ikke er til stede, skal kunden kun ha refundert den delen av kjøpesummen som relaterer seg til transporten. Reisearrangøren plikter å gjøre kunden oppmerksom på at full refusjon av pakkereiseprisen da ikke vil skje.

8.5. Følgende forhold ansees normalt ikke som mangel ved pakkereisen etter bestemmelsene i pkt 8.

I. Avvik fra forventninger kunden har hatt og som ikke er forutsatt av Havila Kystruten, som f.eks. annen byggestandard på destinasjonen eller andre destinasjonsbetingede forhold, dersom forholdene kunden klager på må ansees å være «vanlige» på destinasjonen.

II. Unormale vær- og andre naturgitte forhold eller andre forhold utenfor Havila Kystrutens kontroll (så som, men ikke begrenset til vindstyrke, bølgehøyder, sterk strøm, isforhold, ekstrem høy- eller lavvann eller andre værforhold som kan medføre at tidtabeller, seilingsruter og skip/skipstype endres eller at anløpshavner kanselleres/endres), og der konsekvensene ikke hadde kunnet avverges av Havila Kystruten selv om alle rimelige tiltak var blitt truffet, herunder forholdsmessige økonomiske tap. Dette gjelder uavhengig av Havila Kystrutens kjennskap til slike omstendigheter.

III. Forhold den reisende må regne med kan oppstå fra tid til annen og som ligger utenfor Havila Kystrutens kontroll eller som ikke avviker fra hva som anses forutsett i pakkereiseavtalen.

IV. Forsinkelser under transport eller endrede avgangstider/ankomsttider, når oppholdet på reisemålet ikke forkortes betydelig. Dette gjelder ikke dersom forsinkelsen skyldes værforhold som utgjør en sikkerhetsrisiko for sikker seilas med passasjerskipet.

V. Avvik fra det avtalte som skyldes kundens eget forhold.

VI. Avlysninger eller endringer av eventuelle utflukter som du har bestilt direkte av tredjeparter. Vi er ikke ansvarlige for levering, forsinkelse av eller for noe som skjer i løpet av en slik utflukt eller aktivitet, herunder forsinket ankomst til avgangshavnen som forårsaker at du ikke rekker planlagt skipsavgang.

VII. Begivenheter, værforhold og force majeure-begivenheter som beskrevet i punkt 6.2.

VIIIAlle våre bilder fra vår hjemmeside og katalog er enten illustrasjoner, autentiske eller originale. Derimot kan vi ikke garantere at passasjer kommer til å se og oppleve alt av dyr, naturopplevelser, sol, snø, nordlys etc.

IX. Havila fraskriver seg for ansvar for eventuelle trykk- og skrivefeil som nevnt i punkt 6.4.


9. Tvistebehandling

Partene forsøker å løse en eventuell tvist i minnelighet. Eventuell reklamasjon skal først fremsettes direkte overfor Havila Kystruten. Ved reklamasjon skal den reisende da gjøres oppmerksom på klageprosedyrer samt eventuelle klagegebyrer som påløper i denne forbindelse. Dersom kundens reklamasjon/krav ikke blir imøtekommet av Havila Kystruten eller partene ikke blir enige, kan saken bringes inn for Klagenemnda for Pakkereiser (Pakkereisenemnda) https://reiselivsforum.no eller annet relevant tvisteløsningsorgan.

EUs klageportal kan også benyttes av den reisende. Det er særlig relevant hvis klager er forbruker bosatt i et annet EU/EØS-land. Klagen inngis her http://ec.europa.eu/odr.

Denne pakkereiseavtalen er underlagt og fortolkes i samsvar med norsk rett. Tvister som måtte oppstå i forbindelse med eller som et resultat av denne pakkereiseavtalen og som ikke løses i minnelighet, skal avgjøres ved domstolene i Norge med mindre partene avtaler noe annet. Klagemulighetene som nevnt ovenfor må benyttes før et søksmål kan anlegges ved domstolene. Oslo tingrett vedtas som avtalt verneting ved en eventuell domstolsbehandling.

reisegarantifondet logo