Stad Skipstunnel

Einar Vik Arset - Kystverket

Verdens første fullskala skipstunell

Stad skipstunnel er et gigantprosjekt i regi av Kystverket med mål om tryggere skipstrafikk forbi det utsatte Stadlandet. Tunnelen vil bli 2,2 kilometer lang, 50 meter høy og 36 meter bred, og den første fullskalerte skipstunnelen i verden. Dette betyr at fartøy på størrelse med Kystrutene kan få en sikker seilas forbi Stad.

Farlige forhold

stad ship tunnel

Stadhavet er det mest værutsatte og farligste havstykket langs norskekysten. Med uforutsigbare bølger og sterk vind kan forholdene skape kritiske situasjoner for skipene som seiler forbi. Stad Skipstunnel vil forbedre fremkommelighet for sjøtransport, og ikke minst sikkerheten for gjester og mannskap om bord. Prosjektet har derfor vært en hjertesak for Havila i mange år.

Sikkerhet og reiseliv

Havila har lenge jobbet for realisering av Stad skipstunnel. I tillegg til økt sikkerhet for sjøfart, mener Styreformann i Havila Kystruten, Per Sævik, at også reiselivet og lokalsamfunnet vil se positive virkninger av prosjektet.

- For Havila Kystruten vil dette ha to aspekt, det ene er sikkerhet som alle snakker om, det andre er at vi får en reiselivsopplevelse som er ganske unik i verdenssammenheng. Rett håndtert vil denne muligheten være den viktigste impuls for lokalområdet for å bygge opp aktivitet og få uttelling for reiseliv, sier Sævik.

Fordelene med Stad skipstunnel

Kystverket jobber for at norskekysten skal være den sikreste og reneste i verden. Dette er viktige insitament som samsvarer med Havila Kystruten sine verdier. Prosjekter som Stad skipstunnel er viktige tiltak for å realisere dette arbeidet, og Kystverket oppsummerer tre måter skipstunnelen vil bidra til en sikrere, renere norskekyst:

  • Økt trygghet til sjøs: Etablering av Stad skipstunnel reduserer risikoen for skipsulykker, og styrker dermed tryggheten for sjøtrafikken ved Stadlandet  
  •  Mer effektivitet: Stad skipstunnel reduserer ventetiden for skipsfart, og øker dermed effektiviteten for sjøtransport av folk og gods    
  • Bedre fremkomst: En tryggere og mer effektiv seilas forbi Stad legger til rette for mer sjøtransport av gods, og kan bidra til å styrke næringsutviklingen
Kjødepollen: Inngangsportalen fra Kjøde. Illustrasjon: Kystverket/Snøhetta

Kjødepollen: Inngangsportalen fra Kjøde. Illustrasjon: Kystverket/Snøhetta

Einar Vik Arset - Kystverket

Einar Vik Arset, Kystdirektør i Kystverket

- Kystverket har ansvar for all digital og fysisk infrastruktur langs hele norskekysten, som er verdens nest lengste etter Canada. Vi er også prosjekteier for Stad Skipstunnel. Dette er et prosjekt som er godt kjent for Havila, Havila Shipping og Havila Kystruten, som alle har jobbet for realisering av dette prosjektet i mange år, sier Kystdirektør i Kystverket, Einar Vik Arset.

- Stad Skipstunnel er primært et sjøsikringstiltak. Nå vil dette bli «smooth sailing» gjennom Stad Skipstunnel og det tror jeg blir en opplevelse i seg selv, avslutter Arset.

Kan bli Vestlandets Nordkapp

Per Sævik mener den markedsmessige betydningen av en skipstunnel på Stad ikke kan verdsettes høyt nok, og at de positive ringvirkningene for turistindustrien og lokalsamfunnet vil strekke seg langt. 

- Tunnelen, Selja Kloster og Stadtplatået, kan etter min mening bli Vestlandets Nordkapp. Så her er unike muligheter rett håndtert. Markedsmessig så kan nesten ikke Stad skipstunnel verdsettes høyt nok for betydningen den kan ha, avslutter Per Sævik.  

Westcape, stadt

Stadtplatået, Vestkapp (©CC licence)

selje cloister

Selja kloster (©CC licence)