Vi søker ein Leiar for HMSK som har eit stort engasjement innanfor HMSK faget og som har:
 • God datakunnskap og -forståelse
 • Erfaring med å utvikle og implementere Sikkerheitsstyringssystem, gjerne også oppimot ISO 14001 og ISO 9001
 • Relevant høgare utdanning 
 • Relevant erfaring frå arbeid med helse, miljø, sikkerheit og/eller kvalitetsstyring
 • Erfaring med effektiv koordinering og/eller leiing av prosjektarbeid
 • Erfaring med risikovurdering 
 • God forståing for regelverk generelt, og helst kjennskap til regelverk oppimot drift av passasjerskip
 • Kjennskap til beredskapsledelse, krisehandtering og gransking
 • God muntleg og skriftleg kommunikasjonsevne på norsk og engelsk

Arbeidsoppgåver og ansvar vil mellom anna vere:

 • Lede implementering av rederiet sin politikk og styringssystem om bord og på land
 • Planlegge, koordinere og gjennomføre interne revisjonar i selskapet om bord og på land.
 • Følge opp selskapet sin årlege HMSK plan og sikre gjennomføring og dokumentasjon
 • Vere rådgjevar i HMSK relaterte spørsmål for leiarar og medarbeidarar
 • Koordinere og gjennomføre risikovurderingar i selskapet i samarbeid med aktuelle 
 • Koordinere oppfølging av regelverk og gjennomføre GAP analyser 
 • Bidra i etablering av ISO sertifisering innan miljø og kvalitet
 • Påsjå at HMSK rapportering vert utført i henhold til rederiet sin standard 
 • Følge opp at interne og eksterne revisjonar og verifikasjonar vert gjennomført og fulgt opp i henhold til revisjonsprogram
 • Samarbeide tett med driftsavdelinga og skipsleiinga oppimot daglig drift
 •  Fungere i rolla "Utpekt person" i rederiet, med direkte rapportering til CEO
 • Planlegge og gjennomføre beredskasøvelser for tilsette på land i samarbeid med COO
 • Delta som fast medlem av beredskapsorganisasjonen på land, og i vakttelefon ordning
 • Delta i/ lede gransking av uønska hendelsar 

Ferdigheiter og evner vi ser etter:

 • Vilje til å opptre som ein proaktiv leiar og forbilde
 • Gode analytiske evner, strukturert og løysingsorientert
 • Sjølvstendig og stor gjennomføringsevne
 • Evne til å etablere gode og effektive relasjonar med leiarar og medarbeidarar på alle nivå, samt med eksterne samarbeidspartar
 • Jobbar efektivt og fungerer godt under press

Haldningar vi ser etter:

 • Samarbeid- og utviklingsorientert med eit ønske om å skape resultat for selskapet
 • Pliktoppfyllande, kvalitetsbevisst og lojal
 • Nysgjerrig, engasjert og interessert i å forstå samanhengar og gjere komplekse oppgåver enkle
 • Open for å tenke "utanfor boksen" for å få fram nye måtar å kople erfaring og innovativ teknologi på
 • Tek initiativ og er med på å spreie arbeidsglede på arbeidsplassen

Manglande erfaring og/eller formell utdanning kan kompenserast med anna relevant utdanning og erfaring, samt vilje til å lære.  

Vi tilbyr ei utviklande 100% fast stilling i eit selskap med stort potensial, der du vil vere svært sentral i oppbygging, drift og vidare vekst.  

Arbeidsstad: Fortrinnsvis ved Havila Kystruten sitt hovudkontor i Fosnavåg. 

Noko reiseaktivitet langs norskekysten må påreknast. Heimekontor kan avtalast med COO.

Startdato: etter nærmare avtale.

Vi håper at du vil vise di interesse ved å søke på stillinga. 

Registrer CV og søknad innan 21.08.2022. Attestar og vitnemål leggast ved.

Søknader vert vurdert fortløpande. Alle henvendelsar vert behandla konfidensielt.

.

Søk på stilling